Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2023

In het verslagjaar kwam het bestuur driemaal bijeen.

De Vriendendag was op zondag 10 september 2023. Ook deed de Sint-Odulphuskerk die zondag mee aan Open Monumentendag, evenals vorig jaar.

En, eveneens als vorig jaar, zorgde het Van den Biggelaar-koor ervoor dat de Vriendendag muzikaal werd opgeluisterd.

 

De Rabo ClubSupport-actie (sponsoring) bracht voor SBO € 158 op. Een bijzondere ontvangst was dit jaar een legaat van  € 10.000.

Een nieuw 'middel' om anoniem donaties te ontvangen, was het offerblok achterin de kerk. Boven dit offerblok is een QR-code aangebracht waarmee men met de mobiele telefoon digitaal kan doneren via Givt.

 

In 2023 is een uitgave gedaan voor reparatie en onderhoud van de hemelwaterafvoer ter hoogte van € 212.

Voor te verwachten groot onderhoud in 2025 (waaronder onderhoud aan de glas-in-loodramen aan de tuinzijde en onderhoud aan de sierelementen) werd  € 10.000 gereserveerd.

 

De kascontrolecommissie bestond uit de heer J. IJzermans en de heer G. Slagers. De kascontrolecommissie had naar aanleiding van de kascontrole over 2023, die plaatsvond op 12 april 2024, geen opmerkingen over de financiële stukken en was van oordeel dat deze stukken een getrouw beeld gaven van het handelen van het bestuur en de toestand van de Stichting.

 

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 150 donateurs. 

 

Balans 2023

in hele euro's
Activa 31-12-2023  
Liquide middelen 56.350
Nog te ontvangen bedragen

     394

Vooruitbetaalde bedragen        
  56.744
Passiva 31-12-2023  
Eigen vermogen  
Vermogen vrij besteedbaar 41.717
Reservering onderhoud 2025 15.000
  56.717
Vooruitontvangen bedragen  
Nog te betalen bedragen       27
        56.744
   

Opbrengsten en kosten 2023

 
Giften en donaties 19.528
waarvan giften/donaties vaste donateurs 8.747    
waarvan incidentele giften/sponsoring 10.378  
waarvan offerblok kerk 403  
   
Restauratiewerken:  
Groot onderhoud 2025 (reservering) 10.000
Reparatie/onderhoud hemelwaterafvoer      212
Overige kosten      478
   
Som van de bedrijfslasten 10.691
Bedrijfsresultaat 8.838
   
Rentebaten   394
Bankkosten -362
   
   
Financiële baten en lasten 32
Exploitatieresultaat 8.869

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best