Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2022

In het verslagjaar kwam het bestuur driemaal bijeen.

De Vriendendag was op zondag 11 september. Ook deed de Sint-Odulphuskerk die zondag mee aan Open Monumentendag.

Evenals vorig jaar zorgde het Van de Biggelaar-koor ervoor dat deze dag muzikaal werd opgeluisterd.

 

De Rabo ClubSupport-actie (sponsoring) bracht voor SBO € 78 op.

 

Voor de te vervangen torenuurwerkverlichting werd ten laste van het resultaat van 2022 aanvullend € 100 gereserveerd.

Voor te verwachten groot onderhoud in 2025 (waaronder onderhoud aan de glas-in-loodramen aan de tuinzijde en onderhoud aan de sierelementen) werd  € 5.000 gereserveerd.

 

Op 31-12-2021 stond voor het vervangen van de torenuurwerkverlichting  een bedrag op de balans van € 6.000. In 2022 is, zoals hierboven vermeld, een extra bedrag van € 100 hiervoor gereserveerd. Dit werk is in de loop van 2022 verzorgd door M. van de Kerkhof Ingenieursbureau BV uit Beek en Donk. Aan het eind van dit jaar werd daarom een bedrag van 

€ 6.100 hiervoor overgemaakt aan het parochiebestuur. Dit was een groot deel van het bedrag dat benodigd was voor het monteren van LED-cijferplaatverlichting op de vier zijden van de toren.

 

De kascontrolecommissie bestond uit de heer F. Olfers en de heer J. IJzermans. De kascontrolecommissie had naar aanleiding van de kascontrole over 2022, die plaatsvond op 14 maart 2023, geen opmerkingen over de financiële stukken en was van oordeel dat deze stukken een getrouw beeld gaven van het handelen van het bestuur en de toestand van de Stichting.

 

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 150 donateurs. 

 

Balans 2022

in hele euro's
Activa 31-12-2022  
Liquide middelen 37.885
Nog te ontvangen bedragen

       11

Vooruitbetaalde bedragen        
  37.866
Passiva 31-12-2022  
Eigen vermogen  
Vermogen vrij besteedbaar 32.848
Reservering onderhoud 2025   5.000
  37.848
Vooruitontvangen bedragen  
Nog te betalen bedragen       18
        37.866
   

Opbrengsten en kosten 2022

 
Giften en donaties 8.327
waarvan giften/donaties vaste donateurs 7.454    
waarvan incidentele giften/sponsoring 873  
   
Restauratiewerken:  
Groot onderhoud 2025 (reservering) 5.000
Uurwerkverlichting (reservering)    100
Overige kosten    388
   
Som van de bedrijfslasten 5.488
Bedrijfsresultaat 2.839
   
Rentebaten     11
Bankkosten -214
   
   
Financiële baten en lasten -203
Exploitatieresultaat 2.636
 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best