Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2021

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar in plaats van de gebruikelijke drie keren.  De eerste bestuursvergadering werd geannuleerd wegens de coronapandemie.

In tegenstelling tot 2020 ging de Vriendendag wel door, op zondag 5 september. Tijdens de Vriendendag waren er woorden van dank en een attentie voor Jo Lips, die op 1 april 2020 was afgetreden als secretaris en bestuurslid. De Vriendendag wed muzikaal begeleid door het Van de Biggelaar-koor.

 

De Rabo ClubSupport-actie (sponsoring) bracht voor SBO € 82 op.

 

Er werden in 2021 geen uitbetalingen gedaan voor restauratiewerken ten laste van het resultaat.

Voor de te vervangen torenuurwerkverlichting werd ten laste van het resultaat van 2021 € 5.671 gereserveerd. Het reserveringsbedrag op de balans van 31-12-2021 voor het vervangen van de uurwerkverlichting werd door bijtelling van dit bedrag € 6.000. (Op 31-12-2020 was het balansbedrag hiervoor namelijk € 329).

 

De kascontrolecommissie bestond uit mevrouw M. IJzermans en de heer F. Olfers. De kascontrolecommissie had naar aanleiding van de kascontrole over 2021, die plaatsvond op 1 april 2022, geen opmerkingen over de financiële stukken en was van oordeel dat deze stukken een getrouw beeld gaven van het handelen van het bestuur en de toestand van de Stichting.

 

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 161 donateurs. 

 

Balans 2021 in hele euro's
Activa 31-12-2021  
Liquide middelen 36.226
Nog te ontvangen bedragen

         3

Vooruitbetaalde bedragen        
  36.229
Passiva 31-12-2021  
Eigen vermogen  
Vermogen vrij besteedbaar 30.212
Reservering uurwerkverlichting   6.000
  36.212
Vooruitontvangen bedragen  
Nog te betalen bedragen       17
  17
  36.229
   
Opbrengsten en kosten 2021  
Giften en donaties 8.621
waarvan giften/donaties vaste donateurs 7.739  
waarvan incidentele giften/sponsoring 882  
Restauratiewerken  
Uurwerkverlichting (reservering)    5.671
Overige kosten       328
   
Som van de bedrijfslasten 5.999
Bedrijfsresultaat 2.622
   
Rentebaten      3
Bankkosten -205
   
   
Financiële baten en lasten -202
Exploitatieresultaat 2.420
 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best