Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2020

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar. De derde en laatste bestuursvergadering werd geannuleerd wegens de coronapandemie.

Jo Lips trad op 1 april 2020 af als secretaris (en bestuurslid) en werd als secretaris/bestuurslid per diezelfde datum opgevolgd door Susanne Gondrie-Belt. 

Eveneens op 1 april 2020 trad Jan de Koning toe als bestuurslid.

 

Er werden in 2020 geen uitbetalingen gedaan voor restauratiewerken ten laste van het resultaat. 

Voor de te vervangen torenuurwerkverlichting werd ten laste van het resultaat van 2020 een bedrag van € 329 gereserveerd. Het bedrag van de reservering was gelijk aan het bedrag dat van de Rabobank ontvangen werd uit de Rabo ClubSupport-actie, waaraan SBO in 2020 voor het eerst deelnam. Hierdoor ontstond op de balans per 31-12-2020 een reservering ter grootte van dit bedrag.

Op 31-12-2019 stond voor het plaatsen van voorzetramen een reservering op de balans van € 27.500. Dit werk is in de loop van dit jaar gerealiseerd. Kunstregie uit 's-Hertogenbosch heeft de voorzetbeglazing geleverd en gemonteerd. Daarom werd het bedrag van deze reservering overgemaakt aan het parochiebestuur en staat het bedrag niet meer op de balans. 

 

De reeds aangekondigde jaarlijkse Vriendendag ging niet door, eveneens vanwege de coronapandemie.

 

De kascontrolecommissie bestond uit mevrouw M. IJzermans en de heer F. van Rosendaal. De kascontrolecommissie had naar aanleiding van de kascontrole over 2020, die plaatsvond op 13 april 2021 (de heer Van Rosendaal) en 10 mei 2021 (mevrouw IJzermans), geen opmerkingen over de financiële stukken en was van oordeel dat deze stukken een getrouw beeld gaven van het handelen van het bestuur en de toestand van de Stichting.

 

 

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 173 donateurs. 

 

Balans 2020 in hele euro's
Activa 31-12-2020  
Liquide middelen 28.135
Nog te ontvangen bedragen

         3

Vooruitbetaalde bedragen        
  28.138
Passiva 31-12-2020  
Eigen vermogen  
Vermogen vrij besteedbaar 27.792
Reservering uurwerkverlichting      329
  28.121
Vooruitontvangen bedragen  
Nog te betalen bedragen       17
  17
  28.138
   
Opbrengsten en kosten  
Giften en donaties 7.817
waarvan giften/donaties donateurs 7.488  
waarvan sponsoring 329  
Restauratiewerken  
Uurwerkverlichting (reservering)       329
Overige kosten        61
   
Som van de bedrijfslasten 390
Bedrijfsresultaat 7.427
   
Rentebaten      3
Bankkosten -199
   
   
Financiële baten en lasten -196
Exploitatieresultaat 7.230
 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best