Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2019

In het verslagjaar kwam het bestuur driemaal bij elkaar.

 

Op 25 augustus werd de jaarlijkse genootschapsdag gehouden. Ook dit jaar zorgde het familiekoor Van de Biggelaar voor de muzikale omlijsting.

 

Er werden in 2019 geen uitbetalingen gedaan voor restauratiewerken ten laste van het resultaat. Voor de nog te plaatsen voorzetramen werd ten laste van het resultaat van 2019 een bedrag van € 12.500 gereserveerd. Het reserveringsbedrag op de balans per 31-12-2019 voor het plaaten van deze ramen werd door bijtelling van dit bedrag € 27.500. (Op 31-12-2018 was het balansbedrag hiervoor namelijk € 15.000).

 

De kascontrolecommissie bestond uit de heer J. de Koning en de heer F. van Rosendaal. De kascontrolecommissie had naar aanleiding van de kascontrole over 2019, die plaatsvond op 17 maart 2020, geen opmerkingen over de financiële stukken en was van oordeel dat deze stukken een getrouw beeld gaven van het handelen van het bestuur en de toestand van de Stichting.

 

 

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 176 donateurs. 

Balans 2019 in hele euro's
Activa 31-12-2019  
Liquide middelen 48.089
Nog te ontvangen bedragen

         3

Vooruitbetaalde bedragen        51
  48.143
Passiva 31-12-2019  
Eigen vermogen  
Vermogen vrij besteedbaar 20.562
Reservering voorzetramen 27.500
  48.062
Vooruitontvangen bedragen 65
Nog te betalen bedragen 16
  81
  48.143
   
Opbrengsten en kosten  
Giften en donaties 7.585
   
Restauratiewerken  
Voorzetramen (reservering) 12.500
Overige kosten      519
   
Som van de bedrijfslasten 13.019
Bedrijfsresultaat - 5.434
   
Rentebaten      3
Bankkosten -171
   
   
Financiële baten en lasten -168
Exploitatieresultaat - 5.602

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best