Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2019

In het verslagjaar kwam het bestuur driemaal bij elkaar.

Met de bijdrage van onze stichting kon dit jaar een kostenreservering worden gedaan voor de nog te plaatsen voorzetramen.

Op 25 augustus werd de jaarlijkse genootschapsdag gehouden. Ook dit jaar zorgde het familiekoor Van de Biggelaar voor de muzikale omlijsting.

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 176 donateurs. 

Balans 2019 in hele euro's
Activa 31-12-2019  
Liquide middelen 48.089
Nog te ontvangen bedragen

         3

Vooruitbetaalde bedragen        51
  48.143
Passiva 31-12-2019  
Eigen vermogen  
Vermogen vrij besteedbaar 20.562
Reservering voorzetramen 27.500
  48.062
Vooruitontvangen bedragen 65
Nog te betalen bedragen 16
  81
  48.143
   
Opbrengsten en kosten  
Giften en donaties 7.585
   
Restauratiewerken  
Voorzetramen (reservering) 12.500
Overige kosten      519
   
Som van de bedrijfslasten 13.019
Bedrijfsresultaat - 5.434
   
Rentebaten      3
Bankkosten -171
   
   
Financiële baten en lasten -168
Exploitatieresultaat - 5.602

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best