Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2018

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar.

De voorzitter, Gerard Govers, werd op 1 september 2018 opgevolgd door Kees Scheepens. De penningmeester, Jan van der Looij, werd, eveneens op 1 september 2018, opgevolgd door Toon Smetsers.

 

Met de bijdrage van onze stichting, ten laste van het resultaat van 2018, kon dit jaar de sacristie in de kerk opgeknapt worden.

Voor het plaatsen van voorzetramen werd, eveneens ten laste van het resultaat van 2018, een bedrag van € 15.000 gereserveerd. Hierdoor ontstond op de balans per 31-12-2018 een reservering ter grootte van dit bedrag.

 

Op 26 augustus werd de jaarlijkse genootschapsdag gehouden. Ook dit jaar zorgde het familiekoor Van de Biggelaar voor de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst.

 

De kascontrolecommissie bestond uit de heer A. van de Laar en de heer F. van Rosendaal. De kascontrolecommissie had naar aanleiding van de kascontrole over 2018, die plaatsvond op 9 mei 2019, geen opmerkingen over de financiële stukken en was van oordeel dat deze stukken een getrouw beeld gaven van het handelen van het bestuur en de toestand van de Stichting.

 

 

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 187 donateurs.

Balans 2018 in hele euro's
Activa 31-12-2018  
Liquide middelen 41.224
Nog te ontvangen rente 2018          3
  41.227
Passiva 31-12-2018  
Eigen vermogen  
Vermogen vrij besteedbaar 26.164
Reservering voorzetramen 15.000
  41.164
Vooruit ontvangen donatie 2019 50
Nog te betalen bankkosten 2018 13
  63
  41.227
   
Opbrengsten en kosten  
Giften en donaties 6.260
   
Restauratiewerken   5.324
Voorzetramen (reservering) 15.000
Overige kosten      344
   
som van de bedrijfslasten 20.668
Bedrijfsresultaat -14.408
   
Rentebaten      9
Bankkosten -201
Kasverschil     -3
  -196
Financiële baten en lasten  
Exploitatieresultaat -14.604

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best