Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2017

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar.

Met de bijdrage van onze stichting kon dit jaar de reparatie van de luidklokken uitgevoerd worden.

Op 27 augustus werd de jaarlijkse genootschapsdag gehouden. Het familiekoor Van de Biggelaar zorgde voor de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst.

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 195 donateurs.

 

Balans 2017 in hele euro's
Activa 31-12-2017  
Liquide middelen 40.768
   
Passiva 31-12-2017  
Eigen vermogen 40.768
   
Opbrengsten en kosten  
   
Giften en donaties 7.410
   
Restauratiewerken 10.857
overige kosten     150
   
Som van de bedrijfslasten 11.007
Bedrijfsresultaat -3.597
   
Rentebaten    48
Bankkosten -212
   
Financiële baten en lasten -164
   
Exploitatieresultaat -3.761

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best