Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2016

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar.

De stichting heeft dit jaar geen projecten gefinancierd.

Op 28 augustus werd de jaarlijkse genootschapsdag gehouden. De Doornblazers zorgde voor de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst.

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 202 donateurs.

 

Balans 2016 in hele euro's
Activa 31-12-2016  
Liquide middelen 44.529
   
Passiva 31-12-2016  
Eigen vermogen 44.529
   
Opbrengsten en kosten  
   
Giften en donaties 7.445
Overig 243
   
Restauratiewerken  
Overige kosten 865
   
Som van de bedrijfslasten 865
Bedrijfsresultaat 6.823
   
Rentebaten 129
bankkosten  
Financiële baten en lasten 129
   
Exploitatieresultaat 6.952

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best