Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2015

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar.

De stichting heeft dit jaar geen projecten gefinancierd.

Op 6 september werd met een muzikale omlijsting de jaarlijkse genootschapsdag gehouden.

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 216 donateurs.

 

Balans 2015 In hele euro's
Activa 31-12-2015  
Liquide middelen 37.577
   
Passiva 31-12-2015  
Eigen vermogen 37.577
   
Opbrengsten en kosten In hele euro's
   
Giften en donaties 8.390
   
Restauratiewerken  
Overige kosten 403
   
Som van de bedrijfslasten 403
Bedrijfsresultaat 7.987
   
Rentebaten  204
Bankkosten -145
   
Financiële baten en lasten 59
   
Exploitatieresultaat 8.046

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best