Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2014

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar.

Het bestuur nam in dit jaar afscheid van Cor de Bresser.

Onze stichting leverde dit jaar nog een restantbijdrage aan de restauratie van de glas-in-lood ramen. Ook nam de stichting de kosten van de reparatie van de luidas van de grote Jozefklok op zich

Op 21 september werd de jaarlijkse genootschapsdag gehouden. Het Seniorenorkest zorgde voor de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst.

Op 6 september presenteerden wij onze stichting op de sociale markt.

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 201 donateurs.

 

Balans 2014 in hele euro's
Activa 31-12-2014  
Liquide middelen 29.531
   
Passiva 31-12-2014  
Eigen vermogen 29.531
   
Opbrengsten en kosten in hele euro's
   
Giften en donaties 8.290
   
Restauratiewerken 20.390
Overige kosten      787
   
Som van de bedrijfslasten 21.177
Bedrijfsresultaat -12.887
   
Rentebaten 284
Bankkosten  -82
   
Financiële baten en lasten 202
   
Exploitatieresultaat -12.685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best