Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2013

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar.

Onze stichting leverde dit jaar, het jaar van ons 25 jarig bestaan, een belangrijke financiële bijdrage aan de restauratie van de glas-in-lood ramen achter het altaar.

Op 23 september werd de jaarlijkse genootschapsdag gehouden. Een zanggroep  zorgde voor de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst.

Bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan van onze stichting heeft het bestuur alle donateurs een oude daklei met een afbeelding van de Odulphuskerk geschonken.

Op 13 september presenteerden wij onze stichting op de sociale markt.

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 204 donateurs.

 

Balans 2013 in hele euro's
Activa 31-12-213  
Liquide middelen 42.216
   
Passiva 31-12-2013  
Eigen vermogen 42.216
   
Opbrengsten en kosten in hele euro's
   
Giften en donaties 8.990
   
Restauratiewerken 28.275
Overige kosten      316
   
Som van de bedrijfslasten 28.591
Bedrijfsresultaat -19.601
   
Rentebaten 417
Bankkosten  -52
   
Financiële baten en lasten 365
   
Exploitatieresultaat -19.236


 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best