Stichting Behoud Odulphuskerk

Jaarverslag 2012

In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal bij elkaar.

Met de bijdrage van onze stichting konden dit jaar de beelden in de kerk gerestaureerd worden.

Op 26 augustus werd de jaarlijkse genootschapsdag gehouden ter versterking van de band met onze donateurs. Het Seniorenorkest zorgde voor de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst.

Op 16 september presenteerden wij onze stichting op de sociale markt.

Aan het eind van het verslagjaar telde onze stichting 206 donateurs.

Balans 2012 in hele euro's
Activa 31-12-2012  
Liquide middelen 61.452
   
Passiva 31-12-2012  
Eigen vermogen 61.452
   
Opbrengsten en kosten in hele euro's
   
Giften en donaties 14.069
   
Restauratiewerken 9.211
Overige kosten    371
   
Som van de bedrijfslasten 9.582
Bedrijfsresultaat 4.487
   
Rentebaten 436
Bankkosten  -83
   
Financiële baten en lasten 353
   
Exploitatieresultaat 4.840

 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best