Stichting Behoud Odulphuskerk

Projecten

Sinds de oprichting van Stichting Behoud Odulphuskerk (SBO) op 19 september 1988 heeft zij aan vele projecten een bijdrage kunnen leveren, dankzij de giften van haar donateurs.

SBO beschouwt de Sint-Odulphuskerk in Best op de eerste plaats als huis voor de eredienst maar daarnaast als monument voor de gemeente Best. U ziet dat aan dit fraaie rijksmonument, in het midden van het dorp, de nodige kosten zijn verbonden voor de instandhouding ervan. SBO is de vele donateurs dankbaar omdat zij met hun gewaardeerde giften SBO in staat stellen om haar doel te blijven realiseren. Dit doel is, met de woorden van de statuten: "het inzamelen van gelden ten behoeve van de restauratie en het behoud van de rooms-katholieke kerk van de heilige Odulphus te Best en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de de ruimste zin des woords."

SBO heeft in de loop der jaren al eens bijgedragen aan reparatiekosten van het torenuurwerk (1992) en verschillende keren aan de restauratie en reparatie van de luidklokken (1995, 2006) en de restauratie en reparatie van de haan op de kerktoren (2006, 2009). In 2008 kon een reparatie aan de Angelusklok worden bekostigd (€ 4.326).

 

 

In 2012 kon een bedrag van € 9.211 ter beschikking worden gesteld voor de restauratie van de beelden in de kerk. In 2013 deed SBO onder meer een financiële bijdrage van ruim € 12.230 voor de restauratie van de glas-in-loodramen achter het hoogaltaar. In 2017 stond de reparatie van de luidklokken weer op het programma. SBO kon € 10.857 hiervoor beschikbaar stellen. In 2018 kon met een bijdrage van € 5.324 de sacristie worden opgeknapt en de hemelwaterafvoer worden hersteld. Ook kon dat jaar nog € 15.000 worden gereserveerd voor de voorzetramen aan de westzijde van de kerk. In 2019 werd nogmaals een bedrag hiervoor gereserveerd, € 12.500. Aldus hebben de SBO-donateurs € 27.500 aan deze voorzetramen bijgedragen en dit bedrag werd in 2020 aan de parochie overgemaakt, nadat de werkzaamheden waren voltooid.

In 2021 heeft SBO € 6.000 gereserveerd voor het vervangen van de verlichting van de torenuurwerken en het controleren van de bedrading daarvan. Dit werk is in 2022 gerealiseerd, een bedrag van € 6.100 werd dat jaar overgemaakt aan het parochiebestuur.

 

 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best