Stichting Behoud Odulphuskerk

BELEIDSPLAN STICHTING BEHOUD ODULPHUSKERK (SBO)

 
Inhoud
  
1. Stichting Behoud Odulphuskerk
 
1.1. Naam
1.2. Doelstelling
1.3. Oprichtingsakte
 
 
2. Bestuur      
 
2.1 Oprichtingsbestuur
2.2 Huidige bestuur
2.3 Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
2.4 Bestuursbevoegdheden
2.5 Bestuur
 
 
3. Donateurs
 
3.1 Donateursoverzicht
3.2 Donateursbijdrage
3.3 Werving nieuwe donateurs
3.4 Vriendendag
3.5 Vaststellen jaarlijks ondersteuningsproject
 
 
4. Financiën
 
4.1 Boekjaar en jaarstukken 
4.2 Kascommissie       
    
 
5. Activiteiten
 
5.1 Vriendendag
5.2 Folder
5.3 Website
5.4 Comité van aanbeveling
5.5 P.R.
 
 
 
  
1. Stichting Behoud Odulphuskerk
 
1.1  Naam
De stichting draagt de naam: ”Stichting Behoud Odulphuskerk”.
                 
1.2.  Doelstelling                    
De Stichting heeft ten doel: het inzamelen van gelden ten behoeve van de restauratie en het behoud van de rooms-katholieke kerk van de heilige Odulphus te Best en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
De stichting beschouwt de kerk daarbij op de eerste plaats als huis voor de eredienst, maar daarnaast ook als monument voor de gemeente Best en zij tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Aanwerven en in stand houden van een vriendenclub met comité van aanbeveling;
b. Voeren van plaatselijke, regionale en landelijke advertentiecampagnes;
c. Het (doen) organiseren van concerten, voorstellingen en manifestaties;
d. Het onderhouden van contacten met plaatselijke, regionale en landelijke media;
e. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn. 
        
1.3 Oprichtingsakte
De oprichtingsakte is op 19 september 1988 opgemaakt en getekend ten kantore van notaris Peters te Oirschot.     
 
 
2. Bestuur
 
2.1 Oprichtingsbestuur
a. De heer J. van Beerendonk
b. De heer R. von Bergh (secretaris)
c. De heer C. de Bresser
d. Mevrouw M. Essens-Welvaarts
e. De heer H. Maas (pastoor, voorzitter)
f. De heer H.J. van der Marck (penningmeester)
g. De heer J. van de Sande
h. De heer C. Schiebroek
 
 
2.2 Huidige bestuur 
a. De heer C. van Boven (lid)
b. De heer P. van den Broek (vicevoorzitter)
c. Mevrouw S. Gondrie-Belt (secretaris)
d. De heer J. de Koning (lid)
e. De heer C Scheepens (voorzitter)
f. De heer A. Smetsers (penningmeester)
Adviseur: de heer A. Brouwers (pastor)
       
2.3 Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
De voltallige bestuursvergaderingen worden, in afwijking van de statuten, drie keer per jaar gehouden; te weten in maart, juli en oktober.
Daarnaast vinden er -indien nodig-  vergaderingen plaats. 
Alle bestuursleden worden schriftelijk opgeroepen voor de vergadering en worden -eveneens schriftelijk- op de hoogte gebracht van de verslaggeving van de vergadering.
 
2.4 Bestuursbevoegdheden
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 
2.5 Bestuur
 
• Dagelijks bestuur SBO
 
Voorzitter: de heer C. Scheepens
Secretaris: mevrouw S. Gondrie-Belt
Penningmeester: de heer A. Smetsers
 
Verantwoordelijken vanuit het bestuur:
 
• Financiën
 
De heer A. Smetsers 
 
• Public Relations (P.R.)
 
De heer C. van Boven 
 
• Vriendendag
 
De heer P. van den Broek 
 
 
3.  Donateurs
 
3.1 Donateursoverzicht
Tweemaal per jaar wordt door de penningmeester een donateurslijst samengesteld. In april wordt de bijgewerkte lijst gecontroleerd door de penningmeester en de vicevoorzitter. Aan de hand van deze bijgewerkte donateurslijst worden door of namens de secretaris de uitnodigingen voor de Vriendendag verstuurd. Per 31 december 2022 bedraagt het aantal donateurs 150.
 
3.2 Donateursbijdrage
De jaarlijkse bijdrage is € 25.-. Afwijkingen naar boven zijn toegestaan. 
 
3.3 Werving nieuwe donateurs
De werving (het behoud) van donateurs bestaat uit twee activiteiten.
a. Jaarlijks worden donateurs die de afgelopen 2 jaar hun bijdrage niet hebben overgemaakt benaderd met de vraag om alsnog hun bijdrage te voldoen.
b. Via publicaties rondom de Vriendendag wordt getracht nieuwe donateurs te werven.
 
3.4 Vriendendag
* Ieder jaar worden de donateurs van Stichting Behoud Odulphuskerk uitgenodigd op de Vriendendag
* De Vriendendag wordt gehouden in augustus of september
* De organisatie van deze dag valt onder de verantwoordelijke Vriendendag
* De uitnodigingen worden door of namens de secretaris verzonden
     
3.5 Vaststellen jaarlijks ondersteuningsproject
Ieder jaar worden een of meer ondersteuningsprojecten vastgesteld waaraan SBO wil bijdragen. Bij het vaststellen van dit project wordt overlegd met het parochiebestuur.
 
 
4. Financiën
 
4.1 Boekjaar en jaarstukken
Ieder jaar wordt in januari door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt over het voorafgaande jaar. Deze balans en staat worden in de bestuursvergadering van maart besproken.
In de bestuursvergadering van oktober geeft de penningmeester een overzicht van de stand van zaken van het lopende jaar.
Financiën adviseert het bestuur over de wijze van beleggen/sparen van gelden.
 
4.2 Kascommissie
Jaarlijks vindt er een controle plaats van de financiële administratie. De kascommissie bestaat uit twee leden en wordt jaarlijks benoemd vanuit de SBO-donateurs. De penningmeester zorgt ervoor dat de cijfers ter beschikking staan voor controle. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag ter decharge van het bestuur.  
 
 
5. Activiteiten
       
5.1 Vriendendag
Zie onder 3.4
 
5.2 Folder
P.R. zorgt voor een voorlichtingsfolder over de SBO. Deze folder wordt gebruikt voor het werven van nieuwe donateurs. 
Deze folder wordt verspreid tijdens de Open Monumentendagen, de Vriendendag en andere gelegenheden waarbij de SBO vertegenwoordigd is. 
                
5.3 Website (verplicht voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI))
De website is gereed en voortdurend in ontwikkeling.
            
5.4 Comité van aanbeveling       
Een Comité van aanbeveling is nog niet opgericht. 
 
5.5 P.R. (Public Relations)    
 
P.R. is belast met de taak om SBO meer bekendheid te geven                               
 
Vaste, jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:
• Verslag in Groeiend Best van de Vriendendag
• Folderverspreiding op Open Monumentendag
• Verslagen in Groeiend Best over door SBO ondersteunde projecten aan de Sint-Odulphuskerk
• Aanpassing folderinhoud (indien nodig)
 
 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 januari 2023
 
 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best