Stichting Behoud Odulphuskerk

PERIODIEKE GIFTEN AAN SBO

 

SBO is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons RSIN-nummer is 009087047. Als u een gift doet aan een ANBI kunt u onder voorwaarden uw gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor culturele ANBI's (zoals SBO) geldt een extra giftenaftrek. Met een gift aan onze Stichting steunt u daarom niet alleen onze Stichting maar kunt u eveneens een belastingvoordeel hebben. Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen en erfenissen die worden gebruikt voor het algemeen belang geen schenk- en erfbelasting te betalen.

 

Wanneer mag ik een gift aan SBO als "periodieke gift" aftrekken in mijn aangifte inkomstenbelasting?

Dat mag als u een overeenkomst afsluit met SBO, die door u en SBO ondertekend is, waarin staat dat u jaarlijks een bepaald bedrag aan SBO overmaakt dat steeds hetzelfde is (minimaal € 25 per jaar). Dat bedrag moet u minstens 5 jaar achter elkaar geven. Maar u kunt ook kiezen voor een periodieke gift voor onbepaalde tijd. Zo'n overeenkomst kunt u na een minimale periode van 5 jaar altijd opzeggen. Contante giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

 

Wat is voor mij het voordeel van zo'n periodieke gift?

Het voordeel is dat het hele bedrag van uw periodieke gift in aftrek komt bij uw aangifte inkomstenbelasting als u het aangeeft; er is geen drempel. Bij een gewone gift is er wel een drempel. Wilt u de gift als periodieke gift in aftrek brengen, dan moet de overeenkomst uiteraard al lopen op het moment dat u de gift doet. Nog een aardigheidje: omdat SBO een culturele ANBI is, telt uw gift voor de aftrek 25% extra mee! (Dat geldt ook voor gewone giften aan culturele ANBI's). Het aangifteprogramma berekent de verhoging automatisch als u aanvinkt dat u de gift hebt gedaan aan een culturele ANBI. De 25% verhoging is maximaal € 1.250 voor het totaal van al uw giften aan culturele ANBI's. Voor de aangifte vult u in dat u de gift hebt gedaan aan Stichting Behoud Odulphuskerk. Het RSIN-nummer van ons is 009087047.

 

Hoe kom ik aan zo'n overeenkomst?

Stuur een e-mail naar de penningmeester (Toon Smetsers) en vraag de "Overeenkomst periodieke gift in geld" aan. E-mailadres: computoon@outlook.com

U krijgt die overeenkomst in tweevoud toegestuurd; een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Stuur beide exemplaren ingevuld en ondertekend terug naar de penningmeester. Die zet op beide overeenkomsten een transactienummer en ondertekent de overeenkomst ook. Daarna stuurt de penningmeester het exemplaar voor de schenker naar u terug. Bewaar dit zorgvuldig, de Belastingdienst kan ernaar vragen als u een periodieke gift in aftrek brengt op uw aangifte inkomstenbelasting. Ook naar het betalingsbewijs van een gift kan worden gevraagd.

 

Moet ik het afgesproken jaarbedrag in één keer overmaken?

Nee, dat hoeft niet. Het mag ook gespreid gegeven worden, verdeeld over het jaar. Onze bankgegevens: NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk

(Kiest u echter voor automatische incasso, dan vindt deze eenmaal per jaar plaats, voor het volledige jaarbedrag.) Contante giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

 

Als ik kies voor een looptijd van 5 jaar en die 5 jaar zijn voorbij dan...?

Dan gaan we er, tot wederopzegging, vanuit dat u donateur blijft, voor hetzelfde bedrag maar minimaal € 25 per jaar. Uw gift is dan geen periodieke gift meer maar een gewone gift. Contante giften zijn fiscaal niet aftrekbaar. Wilt u nogmaals een overeenkomst afsluiten, vraag die dan tijdig aan, vóór u een gift doet die u als periodieke gift wilt laten meetellen. U kunt ook ervoor kiezen om de (nieuwe) overeenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten. Zo'n overeenkomst kunt u na een minimale periode van 5 jaar altijd opzeggen. E-mailadres: computoon@outlook.com

 

Mag ik ook meer geven in de tijd dat die overeenkomst loopt?

 Zeker, we zijn blij met alle giften! Ons bankrekeningnummer is NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk.

Maar zolang de overeenkomst voor de periodieke gift loopt, mag u voor de inkomstenbelasting alleen het afgesproken bedrag als periodieke gift in aftrek brengen. Overige giften zijn gewone giften en daarvoor geldt wel een drempel. Contante giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

 

Kan ik die periodieke gift ook automatisch laten incasseren?

Zeker. Vraag dan gelijktijdig ook het machtigingsformulier voor automatische incasso aan. E-mailadres: computoon@outlook.com

Stuur het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend terug, samen met de overeenkomst voor de periodieke gift (in tweevoud).  Verder hoeft u niets te doen. De penningmeester stuurt u een mail of een brief om de ontvangst van deze documenten te bevestigen en geeft u nog wat extra informatie.

Als u in het desbetreffende jaar nog geen gift hebt gedaan, vindt de eerste incasso in beginsel plaats binnen een maand na de ontvangstbevestiging maar niet eerder dan de datum die u op de overeenkomst hebt vermeld en ook niet eerder dan 14 dagen na de ontvangstbevestiging.

De incassso vindt dat jaar plaats voor het volledige jaarbedrag van uw periodieke gift.

Elke volgende incasso vindt eenmaal per jaar plaats, rond 15 februari. Ook steeds voor het jaarbedrag van uw periodieke gift, totdat u de machtiging intrekt. Als u een periodieke gift bent overeengekomen voor een periode van 5 jaar en tussentijds de machtiging intrekt, of de incasso niet uitvoerbaar is, gaan we ervanuit dat u het overeengekomen bedrag zelf jaarlijks overmaakt aan SBO gedurende de resterende periode van die overeenkomst. Als u een periodieke gift bent overeengekomen voor onbepaalde tijd en de machtiging na een periode van 5 jaar intrekt, of de incasso niet uitvoerbaar is, gaan we ervanuit dat u het overeengekomen bedrag zelf jaarlijks overmaakt aan SBO.

 

Ik dacht dat ik zo'n periodieke gift moest laten vastleggen bij de notaris...

Dat kan nog steeds maar sinds 1 januari 2014 kan het ook op de manier die hierboven omschreven is: in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. Een notariële akte is niet meer nodig.

 

Ontvangstbevestiging

Op uw verzoek sturen wij u een ontvangstbevestiging toe als uw gift op onze bankrekening is bijgeschreven. Stuur een verzoek daarvoor naar e-mailadres computoon@outlook.com

 

Ik heb nog een vraag hierover die hier niet bij staat

U kunt uw vraag naar de penningmeester mailen, die zal 'm zo snel mogelijk gaan behandelen. E-mailadres: computoon@outlook.com

Op de site van de Belastingdienst staat van alles over giften en de inkomstenbelasting, vanaf hier (dubbelklik op de link)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 oktober 2022.

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best