Stichting Behoud Odulphuskerk

STICHTING BEHOUD ODULPHUSKERK

(SBO)

 

Doel van SBO: 

Het inzamelen van gelden ten behoeve van de restauratie en het behoud van de rooms-katholieke kerk van de heilige Odulphus te Best en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (Artikel 2, lid 1 van de statuten)

De stichting beschouwt de kerk daarbij op de eerste plaats als huis voor de eredienst maar daarnaast ook als monument voor de gemeente Best. (Uit artikel 2, lid 2 van de statuten)

De stichting mag alleen uitkeringen doen aan het kerkbestuur van de rooms-katholieke parochie van de heilige Odulphus te Best, onder wiens verantwoordelijkheid de genoemde Odulphuskerk berust. (Artikel 2, lid 3 van de statuten)

 

Bestuur:

Scheepens C.M.O. (Kees) voorzitter
Gondrie-Belt S.M.M. (Susanne) secretaris
Smetsers A.P.G.M. (Toon) penningmeester
Broek P.A.C. van den (Pieter) vice-voorzitter
Boven C.A.M. van (Cor)  lid
Koning J.G. de (Jan)                lid
   
                           

Contact:

Stichting Behoud Odulphuskerk
Secretariaat:
Klabots 54
5683 LK  BEST
Tel.: 0499 395285

E-mail: susanne_gondrie@kpnmail.nl 

Beloningsbeleid:

de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

(Artikel 4, lid 5 van de statuten)

 

ANBI:

Stichting Behoud Odulphuskerk is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte op 19 september 1988. SBO is sinds 1 januari 2008 een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2012 een culturele algemeen nut beogende instelling.

Zie https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

 

Beleidsplan:

Zie in het menu onder Publicaties

 

Jaarverslag:

Zie in het menu onder Jaarverslagen

 

Website:

www.sbodulphus.nl

Vragen over de inhoud van de site? Stuur een e-mail naar info@sbodulphus.nl 

 

Overige informatie:

Stichhting Behoud Odulphuskerk is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41091012. Het RSIN-nummer is 009087047. 

 

Bankrekening: NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk

Incassant-ID: NL86ZZZ410910120000

 

Voor alle vragen rond financiële zaken kunt u per e-mail contact opnemen met de penningmeester, info@sbodulphus.nl  Die helpt u graag verder.

 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18-04-2020

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best